หัวข้อเนื้อหา

ผู้ที่ปลูกต้นไม้คือผู้ที่ปลูกความหวัง

 
 
 
He who plants a tree plants a hope.
 
 
 
Solitary trees, if they grow at all, grow strong. ต้นไม้ที่ยืนต้นเพียงลำพัง หากมีโอกาสจะเติบโต ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง Winston Churchill
Life without love is like a tree without blossoms or fruit. ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ดอกหรือไร้ผล Khalil Gibran
A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รากเหง้า และวัฒนธรรมในอดีตของตนเองก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ราก Marcus Garvey
As the tree is bent, so it will grow. ต้นไม้ที่โน้มลงสู่ดินจะเติบโต Bill O'Reilly
He who plants a tree plants a hope. ผู้ที่ปลูกต้นไม้คือผู้ที่ปลูกความหวัง Lucy Larcom
One that would have the fruit must climb the tree. ผู้ที่จะได้มาซึ่งผลไม้จะต้องปีนต้นไม้ Thomas Fuller
Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. แม้ข้าพเจ้าจะรู้ว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ข้าพเจ้าจะยังคงปลูกต้นแอ็ปเปิ้ลของข้าพเจ้า Martin Luther
 
Storms make oaks take deeper root. ลมพายุจะทำให้ต้นโอ๊กหยั่งรากลึกยิ่งขึ้นอีก George Herbert He that plants trees loves others beside himself. คนที่ปลูกต้นไม้จะรักคนอื่นนอกเหนือจากตนเอง Thomas Fuller
 
Seven daffodils © 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.